Snimanje
iz zraka

Odobrenje za snimanje iz zraka i uporabu zračnih snimaka u komercijalne i nekomercijalne svrhe izdaje Državna geodetska uprava (DGU).

 

Za dobivanje odobrenja za snimanje iz zraka i uporabu zračnih snimaka potrebno je prethodno dostaviti ispravno ispunjen zahtjev i priložiti sve priloge. Zahtjev podnosi naručitelj snimanja.

Što treba priložiti uz zahtjev za snimanje iz zraka

  • 30 kn državnih biljega koje možete uplatiti u državni proračun na odgovarajući račun, a dokaz o uplati priložiti zahtjevu

Podaci za uplatu državnih biljega:
PRIMATELJ: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Katančićeva 5, 10 000 ZAGREB
BROJ RAČUNA PRIMATELJA/IBAN CODE: HR 1210010051863000160
MODEL: HR64
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: 5002-6120-84891127540
OPIS: PLAĆANJE PRISTOJBE
IZNOS: 30,00 HRK

  • Dokaz o registriranoj djelatnosti snimanja iz zraka za snimatelja (nadležno registarsko tijelo u kojoj pravna i/ili fizička osoba ima poslovni nastan, NKD-74.20 u Republici Hrvatskoj)
  • Dokaz da je operator zrakoplova ovlašten za obavljanje usluga radova iz zraka

Tuzemni operator
Izjava operatora kojom potvrđuje svoju sposobnost da može pružati usluge radova iz zraka dodjeljuje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

Inozemni operator
Odobrenje za obavljanje usluga radova iz zraka (snimanja iz zraka) na području Republike Hrvatske, koje dodjeljuje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, odnosi se na operatore koji dolaze iz trećih zemalja (neeuropski operatori) i operatori koji koriste sustave bespilotnih zrakoplova.

  • Suglasnost javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem ako se radi o snimanju zaštićenih dijelova prirode (strogi rezervati, posebni rezervati, nacionalni parkovi i parkovi prirode). Zaštićena područja provjeriti na Bioportalu
  • Plan snimanja s označenim područjem snimanja na karti u prikladnom mjerilu (koristiti podloge s Geoportala Državne geodetske uprave)
  • Kopija putovnica za sve članove posade (samo za inozemne snimatelje)
  • Izjava o nemogućnosti procesiranja zračnih snimaka u Republici Hrvatskoj (samo u iznimnim slučajevima, naručitelj snimanja prilaže izjavu sa detaljnim obrazloženjem)
  • Podatak o osobi zaduženoj za zaštitu klasificiranih podataka (samo za ciljano snimanje vojnih i civilnih lokacija i građevina posebno važnih za obranu)

Naručitelj snimanja/podnositelj zahtjeva obavezan je obilježiti priloge koje je uz zahtjev dostavio.

Zahtjev se može podnijeti u pisanom obliku, slanjem poštom ili dostavom u obliku elektroničke isprave.

Odobrenje za snimanje iz zraka

Nakon predaje urednog zahtjeva, Državna geodetska uprava će izdati Odobrenje za snimanje iz zraka naručitelju snimanja u roku od 15 dana od dana predaje urednog zahtjeva, odnosno pribavljenih potrebnih suglasnosti.

  • Suglasnost za inozemne snimatelje ishodi Državna geodetska uprava od Ministarstva obrane (MORH-a) nakon uredno zaprimljenog zahtjeva
  • Suglasnost za prelet državne granice za snimanja u području razgraničenja sa susjednim državama kada je neophodno korištenje zračnog prostora susjednih država ishodi Državna geodetska uprava putem ministarstva nadležnog za vanjske poslove

Odobrenje za snimanje iz zraka može se izdati za razdoblje do tri mjeseca.

Odobrenje se izdaje za svako pojedinačno snimanje.

Odobrenje se može izdati za više pojedinačnih snimanja u određenom razdoblju za potrebe izvještavanja o događajima kulturnim i sportskim priredbama/manifestacijama te izvanrednim događajima kao što su prometne gužve, velike prometne nesreće, prirodne nepogode (poplave, požari i sl.). Takvo Odobrenje mogu dobiti televizijske kuće s nacionalnom koncesijom te pravne ili fizičke osobe koje obavljaju snimanja za njih.

Odobrenje za uporabu zračnih snimaka

Naručitelj snimanja kojemu je izdano odobrenje za snimanje iz zraka dužan je zračne snimke dostaviti na pregled Državnoj geodetskoj upravi odmah po obavljenom snimanju, a najkasnije u roku od osam dana od dana završetka snimanja.

Zračne snimke potrebno je dostaviti na adresu:

Državna geodetska uprava, Gruška 20, 10 000 Zagreb

Zračne snimke dostavljaju se na nekom standardnom nosiocu, razvrstane po područjima snimanja u zasebne mape uz popratnu dostavnicu. Na pregled se dostavljaju neobrađene snimke koje ostaju u arhivi Državne geodetske uprave.

Dostavljene zračne snimke pregledava Povjerenstvo za pregled zračnih snimaka sastavljeno od predstavnika DGU-a i MORH-a.
Po obavljenom pregledu od strane Povjerenstva za pregled zračnih snimaka, Državna geodetska uprava izdaje Odobrenje za uporabu zračnih snimaka u roku 15 dana od dana dostave originalnih i kompletnih zračnih snimaka.